DR KATARZYNA ANNA DADAŃSKA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

O KANCELARII


Kancelaria Radcy Prawnego dr Katarzyny Anny Dadańskiej istnieje na szczecińskim rynku usług prawniczych od 2005 r. i jest częścią zespołu, w skład którego wchodzi od początku dwóch doświadczonych radców prawnych: dr Katarzyna Anna Dadańska oraz Tomasz Uldynowicz.

Otwarcie Kancelarii poprzedzała wieloletnia praktyka prawnicza zdobywana przez dr Katarzynę Annę Dadańską m.in. podczas orzekania w latach 1997-1999 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie w Sądzie Pracy, w ramach działalności konsultingowo-doradczej prowadzonej w latach 2000-2004 pod nazwą: Kancelaria Konsultingowo-Doradcza „Consiliarius”, jak również w trakcie prowadzonej od 2000 r. działalności naukowej w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Katarzyny Anny Dadańskiej prowadzi dynamiczną działalność ukierunkowaną na zaspokajanie indywidualnych oczekiwań Klienta. Usługi świadczone przez Kancelarię stoją na najwyższym poziomie i cechuje je profesjonalizm, terminowość oraz dokładność.Co przy tym istotne, w kancelarii przestrzegane są zasady uczciwości kupieckiej oraz szczególny nacisk kładziony jest na przestrzeganie zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Kancelaria współpracuje z szerokim gronem specjalistów: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, prawników reprezentujących niszowe dziedziny prawa (prawo autorskie, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne ), ponadto z najlepszymi notariuszami i komornikami, w związku z tym jest w stanie sprostać prowadzeniu spraw o dużym stopniu skomplikowania.

Szczególny nacisk Kancelarii postawiony jest obsługę prawną spraw gospodarczych, rodzinnych i spadkowych oraz z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, w tym o charakterze transgranicznym.

W swojej codziennej pracy Kancelaria stosuje wszystkie współczesne środki techniczne, przez co możliwym jest utrzymywanie kontaktu z Klientem również za pośrednictwem Internetu np. w formie wideokonferencji (Teams, ZOOM).
OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
SPRAWY KARNE
 • - reprezentacja pokrzywdzonych,
 • - sprawy o wykroczenia,
 • - obrona podejrzanych
  i oskarżonych;
SPRAWY CYWILNE
 • - sprawy o zapłatę,
 • - umowy,
 • - sprawy mieszkaniowe,
 • - sprawy egzekucyjne,
 • - ochrona dóbr osobistych;
SPRAWY RODZINNE
I SPADKOWE
 • - rozwód,
 • - separacja,
 • - podział majątku
  wspólnego małżonków,
 • - przysposobienie,
 • - alimenty,
 • - uregulowanie kontaktów,
 • - pozbawienie/ograniczenie
  /przywrócenie/powierzenie
  wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • - stwierdzenie nabycia spadku,
 • - zabezpieczenie spadku,
 • - podział spadku,
 • - zachowek;
SPRAWY Z ZAKRESU
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
 • - zniesienie współwłasności,
 • - stwierdzenie zasiedzenia,
 • - wpisy do ksiąg wieczystych,
 • - uzgodnienie treści księgi wieczystej
  z rzeczywistym stanem prawnym;
SPRAWY Z ZAKRESU
PRAWA PRACY
 • - sprawy o wynagrodzenie za pracę
  i inne świadczenia pracownicze,
 • - odwołanie od wypowiedzenia
  umowy o pracę,
 • - sprawy o przywrócenie
  do pracy i o odszkodowanie;
SPRAWY Z ZAKRESU
ODSZKODOWAŃ
 • - osobowych,
 • - majątkowych,
 • - komunikacyjnych;

Klientom indywidualnym proponujemy doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie umów, pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, prowadzenie mediacji, reprezentację w postępowaniu sądowym (w tym również przed Sądem Najwyższym), administracyjnym i sądowo-administracyjnym (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), windykację należności.

Zajmujemy się sprawami o charakterze transgranicznym (m.in. dochodzeniem i egzekucją alimentów za granicą, sprawami spadkowymi dla spadków otwartych za granicą i po cudzoziemcach zmarłych w Polsce, uzyskaniem europejskiego poświadczenia spadkowego). Szczególnie wymagającym Klientom proponujemy skorzystanie ze stałej prawnej opieki rodzinnej (tzw. Pakiet Prestige), obejmującej kompleksową pomoc prawną dopasowaną indywidualnie do potrzeb Klienta.
OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
DORADZTWO PRAWNE
Z ZAKRESU
 • - prawa gospodarczego,
 • - prawa cywilnego,
 • - prawa pracy,
 • - prawa nieruchomości,
 • - prawa administracyjnego i wspólnotowego,
 • - wraz ze szkoleniami dla personelu,
 • - informowanie o uchybieniach,
  w zakresie stosowania prawa,
  oraz skutkach tych uchybień;
OPRACOWYWANIE
INTERPRETACJII I WYJAŚNIEŃ
 • - dotyczących treści przepisów prawnych
  oraz ich zastosowania,
 • - przygotowywanie i opiniowanie umów,
  porozumień i wprowadzanych do nich aneksów,
 • - sporządzanie opinii prawnych;
OBSŁUGĘ KORPORACYJNĄ
 • - organów zarządzających i nadzorczych
  spółek kapitałowych,
  • - spółek osobowych;
PEŁNOMOCNICTWO
PROCESOWE
 • - przed sądami powszechnymi
  wszystkich instancji,
  Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi,
  Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  trybunałami, organami
  administracji publicznej
  oraz przed organami egzekucyjnymi;
PRAWNĄ WINDYKACJĘ
NALEŻNOŚCI
 • - postępowanie egzekucyjne,
  • - zabezpieczenia wierzytelności;
LIKWIDACJA I POSTĘPOWANIE
RESTRUKTURYZACYJNE
 • - prowadzenie likwidacji;

W zakresie swojej działalności, Kancelaria świadczy zarówno kompleksową pomoc prawną, ukierunkowaną na obsługę przedsiębiorców, we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania, jak również pomoc wyspecjalizowaną (modułową), w tym zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa kontraktów, prawa korporacyjnego, prawa wspólnotowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa o szkolnictwie wyższym.

Kancelaria oferuje również przedsiębiorcom doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania, w tym m.in. wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej, rejestrację działalności gospodarczej, opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych, postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe i naprawcze, outsourcing, due diligence, audyt podatkowy.

O MNIE


Katarzyna Anna Dadańska, doktor nauk prawnych w specjalności prawo cywilne i handlowe (w roku 2004 obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego rozprawa doktorska zatytułowana „Działanie osoby prawnej”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny (od 2005 r.), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie (od 2004 r.), w latach 2005-2012 r. prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Oeconomicus PTE w Szczecinie, prodziekan do spraw studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2012 r. do 2016 r.).

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego (prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego), prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa obrotu nieruchomościami, w tym monografii zatytułowanej „Działanie osoby prawnej”, Wyd. CH Beck, Warszawa 2006, oraz autorka i współautorka podręczników akademickich z zakresu prawa rzeczowego. Współautorka Komentarza do Kodeksu cywilnego Wydawnictwa Wolters Kluwer (K. A. Dadańska, T.A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Tom II, Własność i inne prawa rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, 2012) – w jej opracowaniu ograniczone prawa rzeczowe.

Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim z prawa cywilnego (cz. ogólna, prawo rzeczowe), prawa obrotu nieruchomościami, prawa prywatnego międzynarodowego. Pełniła przez długi czas funkcję opiekuna w Studenckiej Poradni Prawnej. Obecnie kierownik Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, wiceprzewodnicząca Zespołu Kierunku Prawo, członek Zespołu ds. szkoły prawa niemieckiego

Od kilku lat uczestniczy jako wykładowca w szkoleniach organizowanych dla aplikantów notarialnych przez Izbę Notarialną w Szczecinie oraz prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania, gospodarki i wyceny nieruchomości.

Zainteresowania badawcze: prawo obrotu nieruchomościami, formy prawne władania i obrotu nieruchomościami, umowa deweloperska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie gospodarczym, prawo konsumenckie, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo prywatne międzynarodowe, problematyka transgraniczna.

PUBLIKACJE


Monografie

1. Działanie osoby prawnej, C. H. Beck Warszawa 2006, ss. 409.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Wolność jako dobro osobiste osób prawnych, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt prawa rzeczowego w Polsce w kontekście ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2013, s. 215 - 229 (współautor E. Olszewska) (objętość 45.732 znaki).

3. Rozdział 8: Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej (w:) Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 165 – 192 (objętość 66.453 znaki).

4. W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i w europejskim prawie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (red.) K. Dadańska, A. Tomczyk, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, s. 21 - 37 (objętość 47.016 znaków).

5. Słowo wstępne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 9 - 12.

6. Zapis windykacyjny – zagadnienia kolizyjnoprawne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 165 – 186.

7. Timeshare w świetle kodyfikacji, dekodyfikacji i rekodyfikacji kodeksu cywilnego (wnioski de lege lata i de lege ferenda) (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, pod red. P. Steca, M. Załuckiego, Wolters Kluwer Warszawa 2015, s. 179 – 200.

8. Prawo pierwokupu (pierwszeństwa nabycia) – głos w dyskusji (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 783 – 787.

9. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych – ujęcie kolizyjnoprawne, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 57-105.

10. Kontrowersje wokół prawa do grobu, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 150-173 (współautor Tomczyk A.).

11. Jeszcze o modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i europejskim prawie cywilnym, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 30-52.

12. Jeszcze o modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i europejskim prawie cywilnym, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 30-52.

13. O ostatnich zmianach w kolizyjnym prawie spadkowym, (w:) M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 108-137.

14. Kilka uwag o procesie europeizacji prawa spadkowego, (w:) K. Dadańska (red.), Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 15-32. ISBN 978-83-7867-332-3.

15. Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego – uwagi na tle statutu spadkowego i statutu stosunków majątkowych małżeńskich w świetle wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego 3.11.2016 r. przez Kammergericht w Berlinie (Niemcy) (w:) J. Gołaczyński, W. Popiołek (red.), Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, C.H. Beck, Warszawa 2019ISBN 978-83-8158-075-5, s. 19-35.

16. Sukcesja przedsiębiorstw – de lege lata i de lege ferenda (w:) J. M. Łukasiewicz, M. Załucki (red.), Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych nazwisk technologicznych i społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-830-2, s. 369-393.

17. Klauzule generalne w stosunkach prawnorzeczowych (w:) A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, ISBN 978-83-62921-24-9, s. 159-174.

18. Realizacja zasady swobody kontraktowej w umowach przenoszących własność nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3366-4, s. 57-75.

19. Problematyka wykonania zobowiązania w stosunkach prawnorzeczowych na przykładzie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania), (w:) K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-803-2, s. 81-93.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

20. Timeshare as an example of Europeanization in Polish Private Law (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, K. Flaga - Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2009, s. 57 - 70.

21. The transfer of owership in real estate after Poland’s accesion to the European Union – conflict of laws aspects (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 617 – 632 (objętość 46.706 znaków).

Artykuły w języku polskim

22. Geneza osoby prawnej w organizacji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2001, nr 1.

23. Umowny zarząd przedsiębiorstwem państwowym - zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2002, nr 2

24. Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14 (371).

25. Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój,zmiany 2003 – 2004, nr 3.

26. Działanie osoby prawnej, Rejent 2008, nr 2.

27. Obrót użytkowaniem wieczystym – aspekty prawne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 36, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Szczecin 2014, s. 27 – 39 (objętość 31 961 znaków).

28. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Kubasik) (41 000 znaków).

29. Obciążanie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki, Studia i Prace WNEiZ US 2016, nr 45/1, s. 53-66.

30. O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2016, t. 19, s. 66-87.

31. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 maja 2016 r. (IV CSK 510/15), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 5, s. 28-43.

32. Postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po wejściu w życie ustawy 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (zagadnienia intertemporalne), Rejent 2018, z. 2 (322), s. 42-56.

33. Skutki upływu terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, na prawo odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Glosa do uchwały składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 3, s. 27-37.

34. Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym – uwagi na tle statutu rzeczowego i jego rozgraniczenia, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2019, Tom 24, ISSN 2353-9852, DOI: 10.31261/PPPM.2019.24.06,s. 141-168.

35. Prawo właściwe dla zobowiązań z papierów wartościowych na okaziciela innych niż weksel oraz czek – uwagi na tle ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenia Rzym I, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 81-101. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dadanska_sklad.pdf

Artykuły w języku obcym

36. Pre-emption, back-in and redemption rights as well as the right of priority in acquisition of real estate, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, Issue 1, s. 63 – 74.

Publikacja dostępna na stronie: www.degruyter.com/view/j/remav

37. The role of private international law in cross-border relations, International Business Information Management Association, Paper 1017. https://ibima.org/university/

Komentarze

38. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, tom II Własność i inne prawa rzeczowe. Wyd. 1, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 160 - 399 (współautor T. A. Filipiak).

39. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Tom II Własność i inne prawa rzeczowe, Wyd. 2, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 169 - 459 (współautor T. A. Filipiak).

Podręczniki recenzowane

40. Prawo rzeczowe, wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-8586-0, ss. 433.

41. Prawo rzeczowe, wydanie 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-937-4, ss. 505.

Podręczniki

42. Prawo rzeczowe, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007 (wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010, ss. 371; wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012, ss. 397).

43. Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor B. Ziemianin) (wyd. 3, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 309, współautor B. Ziemianin).

Redakcja prac zbiorowych

44. Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin -Międzyzdroje, 23-25 września 2007 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POLO, Szczecin 2007, ss. 443 (red. wsp.: Kuniewicz Z.).

45. 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 250 (red. wsp. A. Tomczyk).

46. Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 200 (red. wsp. M. Andrzejewski).

47. Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 200. ISBN 978-83-7867-332-3.

Recenzje

48. Recenzja artykułu: A. Antczak-Stępniak, Residential Development Activity in the Polish Legal Setting, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, No. 1, s. 42-54 (publikacja dostępna na stronie: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2015.23.issue-1/remav-2015-0004/remav-2015-0004.xml)

49. Recenzja monografii naukowej: I. Ramus, Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 86 (rec. wspólna: dr. hab. A. Kaźmierczyk, prof. nadzw. dr hab. P. Osowy).

50. Recenzja artykułu: J. Majcher, K. Jasiński, Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zeszyty Naukowe Radca Prawny 2016, nr 3(8), s. 31-48.

51. Recenzja artykułu M. Ślusarczyk, Dopuszczalność stosowania art. 5 k.c. do terminów zawitych na przykładzie art. 534 i 568 § 1 k.c., Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 3 (16) 2018, s. 103-126.

Opracowania encyklopedyczne

52. Dziecko w prawie cywilnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_prawie_cywilnym#cite_note-1

KONTAKT

Adres:
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23/4
70-302 Szczecin
NIP: 858 124 32 62
Email:
  k.dadanska@kancelariadadanska.eu
Telefon \ Fax:
T:  +48 91 431 40 89 \  F:+ 48 91 431 40 91