Kancelaria Radców Prawnych

Oferta dla osób fizycznych

Oferta, którą Kancelaria kieruje w stronę klienta indywidualnego obejmuje wszechstronną pomoc prawną w sprawach m.in. z zakresu:

  • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę oraz o pozostałe świadczenia majątkowe oraz niemajątkowe, o ustalenie stosunku prawnego),

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, egzekucję świadczeń alimentacyjnych za granicą),

  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, europejskie poświadczenie spadkowe),

  • prawa obrotu nieruchomościami i prawa wieczystoksięgowego (zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, rozgraniczenie, spory sąsiedzkie, wpisy do ksiąg wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),

  • prawa pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, dochodzenie odszkodowań z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu), prawa ubezpieczeń społecznych (w sprawach emerytur, rent, zasiłków),

  • prawa odszkodowań (osobowych, majątkowych i komunikacyjnych),

  • prawa karnego (obrona oskarżonych w postępowaniach karnych oraz obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych).


  • Klientom indywidualnym proponujemy doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie umów, pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, prowadzenie mediacji, reprezentację w postępowaniu sądowym (w tym również przed Sądem Najwyższym), administracyjnym i sądowo-administracyjnym (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), windykację należności. Zajmujemy się sprawami o charakterze transgranicznym (m.in. dochodzeniem i egzekucją alimentów za granicą, sprawami spadkowymi dla spadków otwartych za granicą i po cudzoziemcach zmarłych w Polsce, uzyskaniem europejskiego poświadczenia spadkowego).

    Szczególnie wymagającym Klientom proponujemy skorzystanie ze stałej prawnej opieki rodzinnej (tzw. Pakiet Prestige), obejmującej kompleksową pomoc prawną dopasowaną indywidualnie do potrzeb Klienta.