Kancelaria Radców Prawnych

Oferta dla przedsiębiorców

W zakresie swojej działalności, Kancelaria świadczy zarówno kompleksową pomoc prawną, ukierunkowaną na obsługę przedsiębiorców, we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania, jak również pomoc wyspecjalizowaną (modułową), w tym zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa kontraktów, prawa korporacyjnego, prawa wspólnotowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa o szkolnictwie wyższym. Kancelaria oferuje również przedsiębiorcom doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania, w tym m.in. wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej, rejestrację działalności gospodarczej, opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych, postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe i naprawcze, outsourcing, due diligence, audyt podatkowy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy, Kancelaria świadczy następujące rodzaje usług:

 • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego oraz prawa wspólnotowego, wraz z ewentualnymi szkoleniami dla personelu,

 • opracowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • obsługę korporacyjną organów zarządzających i nadzorczych spółki kapitałowej,

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień i wprowadzanych do nich aneksów,

 • udzielanie bieżących informacji dotyczących zmian w przepisach prawa,

 • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence),

 • informowanie o uchybieniach w zakresie stosowania i przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień,

 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, trybunałami, organami administracji publicznej oraz przed organami egzekucyjnymi,

 • prawną windykację należności,

 • alert prawny, polegający na sygnalizowaniu zmian w przepisach prawnych mających wpływ na skuteczną windykację należności.

 • postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe i naprawcze.