Kancelaria Radców Prawnych

Oferta dla osób fizycznych

Oferta, którą Kancelaria kieruje w stronę klienta indywidualnego obejmuje wszechstronną pomoc prawną w sprawach m.in. z zakresu:

 • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę oraz o pozostałe świadczenia majątkowe oraz niemajątkowe, o ustalenie stosunku prawnego),

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, egzekucję świadczeń alimentacyjnych za granicą),

 • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, europejskie poświadczenie spadkowe),

 • prawa obrotu nieruchomościami i prawa wieczystoksięgowego (zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia, rozgraniczenie, spory sąsiedzkie, wpisy do ksiąg wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),

 • prawa pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, dochodzenie odszkodowań z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu), prawa ubezpieczeń społecznych (w sprawach emerytur, rent, zasiłków),

 • prawa odszkodowań (osobowych, majątkowych i komunikacyjnych),

 • prawa karnego (obrona oskarżonych w postępowaniach karnych oraz obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych).


 • Klientom indywidualnym proponujemy doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie umów, pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, prowadzenie mediacji, reprezentację w postępowaniu sądowym (w tym również przed Sądem Najwyższym), administracyjnym i sądowo-administracyjnym (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), windykację należności. Zajmujemy się sprawami o charakterze transgranicznym (m.in. dochodzeniem i egzekucją alimentów za granicą, sprawami spadkowymi dla spadków otwartych za granicą i po cudzoziemcach zmarłych w Polsce, uzyskaniem europejskiego poświadczenia spadkowego).

  Szczególnie wymagającym Klientom proponujemy skorzystanie ze stałej prawnej opieki rodzinnej (tzw. Pakiet Prestige), obejmującej kompleksową pomoc prawną dopasowaną indywidualnie do potrzeb Klienta.

  Oferta dla przedsiębiorców

  W zakresie swojej działalności, Kancelaria świadczy zarówno kompleksową pomoc prawną, ukierunkowaną na obsługę przedsiębiorców, we wszystkich istotnych aspektach ich funkcjonowania, jak również pomoc wyspecjalizowaną (modułową), w tym zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa kontraktów, prawa korporacyjnego, prawa wspólnotowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa o szkolnictwie wyższym. Kancelaria oferuje również przedsiębiorcom doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania, w tym m.in. wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej, rejestrację działalności gospodarczej, opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych, postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe i naprawcze, outsourcing, due diligence, audyt podatkowy.

  W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy, Kancelaria świadczy następujące rodzaje usług:

 • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego oraz prawa wspólnotowego, wraz z ewentualnymi szkoleniami dla personelu,

 • opracowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • obsługę korporacyjną organów zarządzających i nadzorczych spółki kapitałowej,

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień i wprowadzanych do nich aneksów,

 • udzielanie bieżących informacji dotyczących zmian w przepisach prawa,

 • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence),

 • informowanie o uchybieniach w zakresie stosowania i przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień,

 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, trybunałami, organami administracji publicznej oraz przed organami egzekucyjnymi,

 • prawną windykację należności,

 • alert prawny, polegający na sygnalizowaniu zmian w przepisach prawnych mających wpływ na skuteczną windykację należności.

 • postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe i naprawcze.