Kancelaria Radców Prawnych

Publikacje

Monografie

1. Działanie osoby prawnej, C. H. Beck Warszawa 2006, ss. 409.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Wolność jako dobro osobiste osób prawnych (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt prawa rzeczowego w Polsce w kontekście ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2013, s. 215 - 229 (współautor E. Olszewska) (objętość 45.732 znaki).

3. Rozdział 8: Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej (w:) Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 165 – 192 (objętość 66.453 znaki).

4. W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i w europejskim prawie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (red.) K. Dadańska, A. Tomczyk, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, s. 21 - 37 (objętość 47.016 znaków).

5. Słowo wstępne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 9 - 12.

6. Zapis windykacyjny – zagadnienia kolizyjnoprawne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 165 – 186.

7. Timeshare w świetle kodyfikacji, dekodyfikacji i rekodyfikacji kodeksu cywilnego (wnioski de lege lata i de lege ferenda) (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, pod red. P. Steca, M. Załuckiego, Wolters Kluwer Warszawa 2015, s. 179 – 200.

8. Prawo pierwokupu (pierwszeństwa nabycia) – głos w dyskusji (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 783 – 787.

9. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, red. M. Pazdan, Katowice 2014, s. 9-29, (współautor K. Kubasik) (41 000 znaków).

10. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych w: Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, t. I, red. J.M. Łukasiewicz, I. Ramus, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 57-105, (118 562 znaków).

11. Komentarz do art. 38 Kodeksu cywilnego, w: Komentarz Fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla profesora Adama Olejniczaka, Poznań 2015, s. 39-49,( 34.975 znaków).

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Timeshare as an example of Europeanization in Polish Private Law (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, K. Flaga - Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2009, s. 57 - 70.

2. The transfer of owership in real estate after Poland’s accesion to the European Union – conflict of laws aspects (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 617 – 632 (objętość 46.706 znaków).

Artykuły

1. Geneza osoby prawnej w organizacji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2001, nr 1.

2. Umowny zarząd przedsiębiorstwem państwowym - zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2002, nr 2

3. Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14 (371).

4. Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój,zmiany 2003 – 2004, nr 3.

5. Działanie osoby prawnej, Rejent 2008, nr 2.

6. Obrót użytkowaniem wieczystym – aspekty prawne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 36, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Szczecin 2014, s. 27 – 39 (objętość 31 961 znaków).

Artykuły w języku obcym

1. Pre-emption, back-in and redemption rights as well as the right of priority in acquisition of real estate, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, Issue 1, s. 63 – 74.

Publikacja dostępna na stronie: www.degruyter.com/view/j/remav

Komentarze

1. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, tom II Własność i inne prawa rzeczowe. Wyd. 1, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 160 - 399 (współautor T. A. Filipiak).

2. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Tom II Własność i inne prawa rzeczowe, Wyd. 2, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 169 - 459 (współautor T. A. Filipiak).

Podręczniki

1. Prawo rzeczowe, Wyd. 1, C. H. Beck Warszawa 2007.

2. Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor B. Ziemianin).

3. Prawo rzeczowe, Wyd. 2, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 371.

4. Prawo rzeczowe, Wyd. 3, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 309 (współautor B. Ziemianin).

5. Prawo rzeczowe. Wyd. 3, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 397.

Redakcja prac zbiorowych

1. Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin -Międzyzdroje, 23 - 25 września 2007 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLO, Szczecin 2007, ss. 443 (red. wsp.: Kuniewicz Z.).

2. 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 250 (red. wsp. A. Tomczyk).

3. Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 200 (red. wsp. M. Andrzejewski).